Entries by Anh Phương

Kế hoạch số 3663/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/07/2023

Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3663/KH-UBND Kế hoạch ​Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương​. Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/04/2023 của Thủ tướng […]

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 21/07/2023

Ngày 21/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ​về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024​​​. Căn cứ tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị […]

Kế hoạch số 3585/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/07/2023

Ngày 18/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3585/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện gắn với việc triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh​ Thực […]

Quyết định số 1857/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/07/2023

Ngày 18/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc ​​Việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Liên Hiệp được gia hạn thời hạn sử dụng đất tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi […]

Quyết định số 1848/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/07/2023

Ngày 18/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc ​​​Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy […]