Bài viết

Khi xây dựng thang lương, bảng lương 2017

Chia sẻ file excel xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017

/
Khi xây dựng thang lương, bảng lương 2017 thì doanh…
hoan thue gia tri gia tang

Bộ tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

/
Vừa qua, Bộ Tài chính trả lời độc giả Trần…

Công văn mới hướng dẫn về thời tiếp nhận mẫu 06/GTGT

/
Ngày 07 tháng 04 năm 2016, Tổng cục thuế đã ban…

Chứng từ kế toán nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

/
Bộ Tài chính chính thức sửa đổi một số quy định…

BTC công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính thuế

/
Ngày 22/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định…

Thông tư 53 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC

/
Vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số…

Tổng cục thuế tổ chức giao lưu hỏi đáp quyết toán thuế 2015

/
Ngày 11/3/2016, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp…

Đã có Ebook Thuế phiên bản mới 2016.02

/
Ebook Thuế phiên bản 2016.2 được cập nhập văn bản…

4 điểm mới quan trọng về chính sách thuế TNDN

/
Luật về thuế sửa đổi 2014, có hiệc lực ngày…

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

/
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện quyết toán…