Thủ tục giải thể Doanh nghiệp mới nhất tại Bình Dương

Rate this post

Giải thể Doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của một pháp nhân đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện đúng quy trình và thủ tục giải thể Doanh nghiệp sẽ đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, tránh những tranh chấp pháp lý và rủi ro tiềm ẩn. Trong bài viết hôm nay, Luật Vạn Phúc Lộc sẽ chia sẻ chi tiết Thủ tục giải thể Doanh nghiệp mới nhất tại Bình Dương.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, Luật Doanh nghiệp cũng quy định điều kiện để doanh nghiệp được giải thể là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thứ nhất, Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời gian đó, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên), Hội đồng quản trị (đối với công ty CP) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh ls tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ hai, Doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về thuế

Doanh nghiệp muốn giải thể phải tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định. 

Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

 1. Thông báo giải thể;
 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp;
 3. Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ;
 4. Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan;
 5. Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;
 6. Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp về Sở kế hoạch & Đầu tư

Sau khi thực hiện các thủ tục nêu trên, Doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Bình Dương

 1. Thông báo về việc giải thể;
 2. Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông;
 3. Biên bản hợp Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp
 4. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;
 5. Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng);
 6. Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp;
 7. Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng);
 8. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 9. Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu;

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung Thủ tục giải thể Doanh nghiệp mới nhất tại Bình Dương. Luật Vạn Phúc Lộc chuyên thực hiện dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nghiệp tại Bình Dương ,Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Qúy khách có nhu cầu về dịch vụ giải thể công ty, xin vui lòng liên để được tư vấn miễn phí.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu về vốn pháp định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat