Thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O) qua internet

Rate this post

Vừa qua Bộ Công Thương đã ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O) qua internet. Theo đó, hồ sơ xin cấp C/O sẽ được thực hiện trên hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.

Theo quy trình, thương nhân khai báo bộ hồ sơ thương nhân điện tử trên eCoSys. Trường hợp đã nộp hồ sơ thương nhân bản giấy, thương nhân cần cập nhật hồ sơ trên eCoSys. Sau đó, thương nhân khai báo dữ liệu theo biểu mẫu sẵn có trên eCoSys trên cơ sở các thông tin chính xác liên quan đến hàng hóa đang được đề nghị cấp C/O ưu đãi và đính kèm dưới dạng điện tử các chứng từ được quy định.

Các văn bản, chứng từ này phải được thương nhân xác thực bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thương nhân không phải nộp bản giấy các văn bản, chứng từ đã đính kèm qua hệ thống eCoSys cho tổ chức cấp C/O, trừ trường hợp được yêu cầu khi có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ.

Sau khi nhận được thông báo phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua internet của tổ chức cấp C/O, thương nhân nộp cho tổ chức cấp C/O đơn đề nghị cấp C/O và mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo quy định.

Thương nhân nộp hoặc xuất trình bản giấy các chứng từ khác được quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT cho tổ chức cấp C/O trong trường hợp được yêu cầu.

Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O qua internet, tổ chức cấp C/O có trách nhiệm thông báo trên hệ thống kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O cho thương nhân.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của thương nhân không phù hợp với quy định hiện hành, tổ chức cấp C/O nêu rõ lý do không chấp thuận và thông báo để thương nhân sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O bản giấy theo mẫu C/O đã được thương nhân khai hoàn chỉnh trong 2 giờ làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ quy định.

Thương nhân được lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi qua internet hoặc bằng giấy, ngoại trừ hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat