Hệ thống biểu mẫu kiểm toán có hiệu lực từ 17/12/2016

Rate this post

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phuớc vừa ký ban hành 60 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. Theo đó, bao gồm:

  • 04 biểu mẫu về ngân sách bộ, ngành;
  • 10 biều mẫu về ngân sách địa phương;
  • 02 biểu mẫu về các đơn vị dự toán, ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương;
  • 05 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;
  • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;
  • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;
  • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;
  • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng;
  • 23 biểu mẫu về hồ sơ chung.

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016 và thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012.

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 06/2016/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước;
– Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các Ban của UBTV Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
– Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat