Quy định tăng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng 2016

Rate this post

Từ ngày 01/01/2016 thực hiện tăng lương tối thiểu vùng mức cao nhất 3,5 triệu đồng, lương cơ sở tăng 5% từ ngày 01/05/2016, cụ thể như sau:

  1. Tăng lương cơ sở

Căn cứ theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ slương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; Riêng lương hưu, trợ cp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Mức lương cơ sở áp dụng đối tượng nào?

Tại Nghị định số: 66/2013 quy định áp dụng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và Hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

2.  Tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định số: 122/2015/NĐ-CP, thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 như sau:

  • Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với Nghị định 103/2014/NĐ-CP);
  • Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với Nghị định 103);
  • Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với Nghị định 103);
  • Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với Nghị định 103).

Danh mục địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat