Hướng dẫn về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Rate this post

Cuối tháng 02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 2402/BTC-TCT “hướng dẫn về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử”. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn điện tử, cụ thể:

>>>>Lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra

Theo đó tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:
” Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Hóa đơn điện từ phải có các nội dung sau:

– Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

– Một số trường hợp hoá đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì người bán lập hoá đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hoá đơn điện từ không nhất thiết phải có chữ ký- điện tử của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn điện tử.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat