Đầu năm dân kế toán cần làm việc gì?

Rate this post

Vào những dịp đầu năm là thời điểm Dân kế toán phải tất bật xử lý thuế môn bài, báo cáo tài chính vào cuối tháng 03/2016. Nhằm trợ giúp các anh/chị kế toán xử lý công việc một cách thuận tiện và đúng pháp luật, xin chia sẻ một số nội dung sau:

Xem thêm: Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn

1. Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay – làm tờ khai báo cáo thuế môn bài

Đưa ra bút toán: Nợ TK 6422 – CP Quản lý Doanh nghiệp; Có TK 3338 – Các loại thuế khác.

Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam đồng – TK 1111.

Nợ TK 3338.

Có TK 1111.

Trường hợp 2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản – Tiền VNĐ gửi Ngân hàng – TK 1121.

Nợ TK 3338.

Có TK 1121.

 2. Kết chuyển Lãi/Lỗ năm trước sang năm nay

Căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước ta kết chuyển vào TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Việc thực hiện này được định khoản trên Bảng Nhật ký chung (NKC) và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

Trường hợp 1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển.

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

Trường hợp 2: Nếu TK 4212 có số dư bên Có: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước và Lãi.

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển.

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

3. Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay

Chuyển số dư đầu kỳ cho “Bảng cân đối phát sinh tháng” (nhập vào TK chi tiết, ví dụ: số dư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).

Vào số liệu đầu ký các bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng tổng hợp Nhập xuất tồn, và các sổ khác (nếu có).

4. Các việc cần làm thời điểm đầu năm 2016

  • Nộp thuế môn bài cho năm 2016 (Chú ý: nếu doanh nghiệp bạn không thay đổi vốn điều lệ thì không cần lập tờ khai (01/MBAI) mà chỉ lập Giấy nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Thêm nữa cần xem doanh nghiệp mình có mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng giới thiệu  sản phẩm… hay không).
  • Khai nộp các loại thuế theo tháng: Khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh) và các loại tờ khai khác (nếu có) cho tháng 12/2015, hạn 20/01/2016.
  • Khai nộp các loại thuế theo quý: Khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại tờ khai khác (nếu có) cho quý IV/2015, hạn 30/01/2016.
  • Khai quyết toán thuế và nộp báo cáo tài chính 2015: Khai quyết toán, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2015 và các loại tờ khai quyết toán khác (nếu có); Nộp báo cáo tài chính năm 2015; Thời hạn nộp là 31/03/2016.

Tham khảo từ giasuketoantruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat