Công văn về biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Rate this post

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 2025/TCT-TNCN về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2025/TCT-TNCN
V/v thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả li công văn số 114/CT-KK ngày 28/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 6, Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 ban hành kèm theo Quyết định s 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu s CTT-50 ban hành kèm theo Thông tư này để lập và cp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.”

– Tại điểm 10.1, khoản 10, Mục II Quy trình Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn:

”…

– Đi với cá nhân kinh doanh tại các địa bàn xa khu vực trung tâm không có điểm thu của NHTM, KBNN thì Đội thuế LXP trực tiếp thu thuế bằng biên lai như sau:

+ Trường hợp thu bằng biên lai quyển: Đội thuế LXP thực hiện viết biên lai, ghi rõ tên, MST của cá nhân kinh doanh, loại thuế, số tiền từng loại thuế mà cá nhân kinh doanh đã nộp, ngày tháng nhận tiền thuế, ký tên và giao biên lai cho cá nhân kinh doanhD.

+ Cán bộ trực tiếp thu thuế của Đội thuế LXP có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu của cá nhân kinh doanh vào NSNN tại KBNN…

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

– Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đang nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại thì Người nộp thuế vẫn sử dụng chứng từ nộp thuế để nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

– Từ năm 2016, đối với các trường hp đang thu thuế theo Biên lai CTT-50 thì khoản tiền chậm nộp tiền thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ghi vào ô “Số thuế phải nộp theo thông báo”, đồng thời bên ô “Căn cứ thông báo nộp thuế của …” ghi thêm thông tin “Căn cứ quy định tính phạt chậm nộp tiền thuế”, “Nội dung thu: tiền thuế, tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC,
CS (TCT);
– Website Tổng cục Thuế
– Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THU THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Tạ Thị Phương Lan

tư vấn thuế ca nhân kinh doanh, dich vu thành lập hộ kinh doanh, kinh doanh cá nhan, tai bình dương đồng nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat