Các khoản thuế phải đóng sau khi thành lập doanh nghiệp

Rate this post

 

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, có trong tay giấy phép kinh doanh thì mỗi Doanh nghiệp đi vào hoạt động phải đóng các khoản thuế với Cơ quan thuế. Nhưng doanh nghiệp lại không biết có những loại thuế nào cần phải đóng, thủ tục như thế nào? Công ty Luật Vạn Phúc đưa ra một số loại thuế sau khi thành lập Doanh nghiệp phải đóng là:

1. Thuế môn bài:

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận kinh Doanh mới ra hoạt động kinh doanh thì phải nộp Hồ sơ khai thuế môn bài. Doanh nghiệp nộp thuế môn bài căn cứ vào quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC. Doanh nghiệp nộp thuế theo vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư để nộp:

Mức thuế môn bài phải nộp được quy đinh như sau:

Bậc thuế môn bài

Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

2. Thuế giá trị gia tăng.

 Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. việc Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng của tháng trước trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế giá trị gia tăng:

Lưu ý về các đối tượng là Doanh nghiệp phải khai thuế GTGT theo quý:

– Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sảnxuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mứcdoanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng)để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ:

 – Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGTtheo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

– Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015  doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

-Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

 – Trường hợp người nộpthuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sangkhai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theoThông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạnnộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theotháng.

Thời kỳ khai thuế theo quý

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ: Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung)hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ: Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổsung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Ví dụ: Doanh nghiệp E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ: Doanh nghiệp G năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra,kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

– Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

 Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụsở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.”

3. Thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân thì chủ Doanh nghiệp và nhân viên phải nộp các khoản thuế được tính theo phương thức lũy tiến sau khi trừ đi chi phí cho phép đó là giảm trừ gia cảnh: Đối với bản thân là người nộp thuế là 4 triệu/ tháng (48 triệu/ năm). Đối với người phụ thuộc là 1.6 triệu đồng/ tháng. 

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tùy theo nghành nghề kinh doanh để tính khoản thuế phải nộp. 

Mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ Điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% hoặc 22% tùy theo doanh thu năm trước liền kề của từng doanh nghiệp.

vì vậy,  Mức thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/2014 hàng năm là 22% lợi nhuận.

5.  Thuế xuất nhập khẩu

– Nếu doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

– Thuế xuất nhập khẩu được tính tùy thuộc vào các mặt hàng xuất nhập khẩu khác nhau.

6.  Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Doanh nghiệp sẽ phải nộp loại thuế này nếu doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh liên quan đến những hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thuế tiêu thụ đặc biết được đánh vào những mặt hàng hoặc dịch vụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, ô tô

7. Thuế sử dụng đất

– Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất thì phải nộp thuế sử dụng đất.

Lưu ý:

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế tại cơ quan thuế thì sẽ xử xử phạt vi phạm hành chính thuế khi có các hành vi được quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC  và Điều 200 của Bộ luật Hình Sự năm 2015.

 

Vì vậy, Quý khách có thắc mắc nào về luật Doanh nghiệp, thủ tục thành lập công ty, kế toán thuế cần sử dụng dịch vụ thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat