Entries by Anh Phương

Kế hoạch số 3824/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 31/07/2023

Ngày 31/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3824/KH-UBND ​Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 109-CTr/TU ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây […]

Công văn số 3819/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/07/2023

Ngày 28/07/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 3819/UBND-KT về việc ​​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh. Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3819/UBND-KT giao Sở Tài chính […]

Kế hoạch số 3800/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/07/2023

Ngày 28/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3800/KH-UBND ​Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải trên […]

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 28/07/2023

Ngày 28/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ​về việc ​Phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023. Xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên […]

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 26/07/2023

Ngày 26/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ​về Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP […]

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 26/07/2023

Ngày 26/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ​về Kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Đoàn giám […]

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 26/07/2023

Ngày 26/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ​về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng […]

Kế hoạch số 3684/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/07/2023

Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3684/KH-UBND Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bình Dương năm 2023. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3684/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trọng […]