Bài viết

Đã có quy định mới về hộ chiếu, xuất cảnh, nhập cảnh

/
Ngày 31/12/2015, Bộ Bộ Công an, đã ban hành Nghị…