Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế

Rate this post

Trường hợp năm 2015 nếu doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế dưới 1 tỷ đồng nhưng muốn đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì phải nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/1/2016.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Thanh Đại và bà Trần Thị Kim Kiều (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị giải đáp một số thắc mắc về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp thành lập trong năm 2014.

Công ty của ông Lê Thanh Đại thành lập tháng 4/2014, nộp thuế tại Chi cục Thuế quận 1, TP. Hồ Chí Minh và áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp. Nay, Công ty muốn được chuyển sang tính thuế theo phương pháp khấu trừ nhưng được Chi cục Thuế quận 1 trả lời, thời hạn để các doanh nghiệp thành lập trong năm 2014 thực hiện thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế là tháng 8/2014, nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp phải áp dụng việc tính thuế cho đến hết năm 2016 mới được chuyển đổi.

Ông Đại hỏi, vậy công ty của ông có thể chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp sang phương pháp khấu trừ được không?

Cũng liên quan đến vấn đề này, theo phản ánh của bà Trần Thị Kim Kiều, kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Everest Việt Nam, Công ty được thành lập ngày 24/3/2014. Từ cuối năm 2014, do Công ty không nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện tính thuế theo phương pháp khấu trừ nên theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty phải thực hiện kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trong năm 2015 và năm 2016.

Vừa qua, khi tham khảo Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, bà Kiều cho rằng Công ty của bà đã đáp ứng điều kiện để thực hiện đăng ký tự nguyện tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong năm 2016 và năm 2017. Do vậy, Công ty đã nộp mẫu 06/GTGT để xin chuyển đổi phương pháp tính thuế, nhưng Chi cục Thuế quận 1 không tiếp nhận hồ sơ.

Bà Kiều đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, việc cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ của Công ty bà có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Xác định phương pháp tính thuế

Khoản 1, Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:

“Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này”.

… “Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục”.

2. Trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 1/1/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c, khoản 3, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế”.

Ngày 18/12/2015, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5460/TCT-KK về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trong năm.

Ngày 25/12/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp của ông Đại, bà Kiều theo trình bày, từ khi thành lập (vào tháng 3 và tháng 4/2014) đến hết năm 2015 thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu năm 2015 có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế từ 1 tỷ đồng trở lên thì từ năm 2016, năm 2017 phải chuyển sang kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không phải nộp mẫu 06/GTGT.

Trường hợp năm 2015 nếu có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế dưới 1 tỷ đồng nhưng muốn đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì phải nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/1/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat