Công văn số 67/BHXH-CSXH, hướng dẫn chế độ BHXH cho NLĐ dôi dư

Rate this post

Ngày 07/01/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 67/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP (quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu) của Chính phủ

Theo đó, căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và các quy định của BHXH Việt Nam về thu BHXH, cấp và quản lý sổ BHXH, hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn BHXH cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động, NLĐ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại các văn bản nêu trên; BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH đối với đối tượng áp dụng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH cụ thể như sau:

Về thu BHXH

Đối với trường hợp NLĐ thuộc diện dôi dư đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 50 của Luật BHXH năm 2006 (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu trước ngày 01/01/2016) hoặc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 trở về sau) còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng BHXH một lần cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP thì thực hiện thu BHXH bổ sung một lần cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định.

Mức đóng BHXH cho số tháng còn thiếu bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi NLĐ nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

BHXH các tỉnh/thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ vào danh sách NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng BHXH (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) để tổ chức thu BHXH theo quy định của BHXH Việt Nam.

Về thực hiện chế độ BHXH

Thực hiện chế độ đối với người đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ căn cứ hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định gồm: sổ BHXH; quyết định nghỉ việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và danh sách người nghỉ hưu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Mẫu số 6 hoặc Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH) do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến để giải quyết chế độ hưu trí đối với NLĐ theo những trường hợp cụ thể.

Thực hiện chế độ đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH, cụ thể như sau: Đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại Công ty thuộc diện thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Khoản 4 Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP thì thời gian đã đóng BHXH được bảo lưu trên sổ BHXH để hưởng các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; Việc xác nhận trên sổ BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHXH thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam. Chế độ BHXH và quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH của đối tượng này được thực hiện theo quy định đối với trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Về thời gian thực hiện chế độ BHXH

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, chính sách BHXH đối với NLĐ dôi dư do sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15/9/2015.

Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư từ ngày15/9/2015 đến nay, thì căn cứ vào danh sách đã được phê duyệt và thời điểm đã tiếp nhận hồ sơ để giải quyết hưởng lương hưu theo đúng quy định.

Theo đó, để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH đối với NLĐ dôi dư do sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ vào quy định của pháp luật về BHXH, Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và hướng dẫn tại văn bản này để tổ chức thực hiện chế độ BHXH cho NLĐ được kịp thời, thuận tiện, đảm bảo đúng chính sách quy định.

Theo BHXH Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat