Công văn số 4685/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 09/9/2022

Rate this post

Công văn số 4685/UBND-KT ngày 09/9/2022 về rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi
Căn cứ Công văn số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2022 và Công văn số 5493/VPCP-QHQT ngày 24/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2021,
Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4685/UBND-KT về rà soát, thực hiện các nhóm giải pháp đối với dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi. Theo đó, các cơ quan, đơn vị (theo chức năng, nhiệm vụ của mình) rà soát, thực hiện và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện các yêu cầu, nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại 02 văn bản nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat