Entries by Anh Phương

Quyết định số 1181/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/05/2023

Ngày 16/05/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.​​​ Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động thương binh và […]

Quyết định số 1180/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/05/2023

Ngày 16/05/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương.​ Theo đề […]

Quyết định số 1161/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/05/2023

Ngày 16/05/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND […]

Kế hoạch số 2208/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12/05/2023

Ngày 12/05/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2208/KH-UBND ​Kế hoạch ​Tuyên truyền, thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​. Thực hiện […]