Bài viết

Quy định mới nhất về hạn mức đất ở TP. Hồ Chí Minh

/
Theo đó, hạn mức đất ở đối với hộ gia đình,…