Lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra

/
Dưới đây là những điểm cần lưu ý về hóa đơn…