Bài viết

bien ban giao nhan tai lieu chung cu

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ trong dân sự

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ được được sử dụng trong các vụ việc dân sự, cán bộ Tòa án giao nhận tài liệu, chứng cứ thì phải lập Biên bản giao nhận tài liệu cho người…