Bài viết

bien ban lay loi khai cua nguoi lam chung

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Căn cứ Điều 99 của bộ luật tố tụng dân sư thì lấy việc lấy lời khai của người làm chứng khi có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành lấy lời…