Bài viết

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố. Kinh doanh dịch vụ…