Bài viết

bien ban lay loi khai cua nguoi lam chung

Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Căn cứ Điều 99 của bộ luật tố tụng dân sư thì lấy việc lấy lời khai của người làm chứng khi có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành lấy lời…
bien ban giao nhan tai lieu chung cu

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ trong dân sự

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ được được sử dụng trong các vụ việc dân sự, cán bộ Tòa án giao nhận tài liệu, chứng cứ thì phải lập Biên bản giao nhận tài liệu cho người…