Bài viết

bien ban lay loi khai cua duong su

Mẫu biên bản lấy lời khai của đương sự trong vụ việc dân sự

 Mẫu biên bản lấy lời khai của đương sự trong các vụ việc dân sự theo bộ luật tố tụng dân sự mới nhất. Mẫu số 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm…