Browsing: Chuyển đổi loại hình công ty

Luật Vạn Phúc thực hiện dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ở tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chuyển đổi doanh nghiệp tu nhân thành Công ty TNHH;
  • Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 TV, Công ty cổ phần;
  • Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty một thành thành viên, công ty cổ phần;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH.
1 2